Arisaema flavum var. thibeticum

Arisaema flavum var. thibeticum
Arisaema flavum var. thibeticum