Pterodiscus ruspolii - W. Somalia (2105)

Pterodiscus ruspolii - W. Somalia
Pterodiscus ruspolii
Pterodiscus ruspolii - W. Somalia
Pterodiscus ruspolii
Pterodiscus ruspolii - W. Somalia
Pterodiscus ruspolii
Pterodiscus ruspolii - W. Somalia
Pterodiscus ruspolii