Rod: Sesamothamnus


Sesamothamnus guerichii

Kaokoland, Namibie

Sesamothamnus rivae

V. Voi, Kenya

Sesamnothamnus sp.

RM 754, West of Marsabit, Kenya